NAKAKAMANHID.

A young man who doesn't show hatred over what is lost but shows gratefulness over what is left. 19, Civil Engineering Student, Proud Batangenyo, Freelance model.


Nasaan na kayo guys? Ang tagal niyo magsipag-online! HAHA

(Source: kapeprince)

Hi nocturnal friends! Hahaha XD

(Source: sorryiwasntenough)

friesandburger asked: Thanks kuya bry! :)


Answer:

Walanganuman! :)) 

yoursuperjm asked: Dear yoursuperjm, hahah try lang


Answer:

Dear yoursuperjm,

Nice try! Hahahaha. MEMAsabi lang. LOL. Naalala ko noong active pa ako nag dear thingy din ako sayo. Aww. HAHAHA. Ge, ingat :)

ecamazing asked: Isagad niyo na kasi sa Pampanga. 😭


Answer:

Isagad? Bastos! HAHAHAHA. Dejoke. Ahh, di ako marunong pumunta ng Pampanga :( -.- HAHAHAHA.

halfmagandahalffriess asked: Dear dyosangfries,


Answer:

Dear dyosangfries,

Pwede paulan ka po ng fries kahit mga 10minutes lang. Lagay ako ng mga drum sa labas. HAHAHAHA! :) 

Pag nagawa mo, paulan ako ng kape! WAHAHAHA :D

I won’t go another without you.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter